Stadgar

Stadgar för Ryska riksförbundet i Sverige

Antagna vid det konstituerande förbundsmötet i Stockholm 18 oktober 2003.
Reviderade vid förbundsmötet 24 februari 2005, 13 maj 2006, 28 mars 2009, 21 april 2012, 5 april 2014, 17 april 2016, 6 april 2019, 14 mars 2020, 22 juni 2022, 29 april 2023.

§1. Föreningens namn och mål

Föreningens namn är Ryska riksförbundet i Sverige, i det vidare kallat Förbundet, är en ideell förening, som är partipolitisk och religiöst obunden. Förbundet består av frivilliga organisationer som vill verka för ett mångkulturellt samhälle, med uppgift:

a) att bevara ryska språket och popularisera rysk kultur i Sverige,
b) att främja medlemsföreningarnas verksamhet och samarbete sinsemellan,
c) att främja tätare kontakter mellan Sverige och Ryssland,
d) att verka för integrering av boende ryssar i det svenska samhället,
e) att kämpa mot främlingsfientlighet och att främja enandet av ryska landsmän i utlandet,
f) att främja samarbete med alla Rysslands regioner, bl.a. Moskva, S:t Petersburg m.m.

Förbundets verksamhet bedrivs i form av olika arbetsmetoder som inte strider mot stadgar.

Arbetssätt och ansvarsfördelning för personal regleras med Reglemente för Ryska riksförbundet i Sverige. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska arbeta för att motverka all form av diskriminering.

§2. Medlemskap

Fullvärdigt medlemskap i Förbundet förutsätter uppfyllande av § 1 och § 2.1. Medlemskap beviljas av styrelsen.

§2.1. Medlem

Medlemmar i Förbundet kan bli ideella och andra organisationer eller delar av dem (klubbar) som politiskt och religiöst obundna, vars syfte överensstämmer med §1 samt kommer in med en skriftlig ansökan om medlemskap med följande bilagor:

 • kopia av föreningens stadgar,
 • registerutdrag från Skattemyndigheten,
 • protokollsutdrag som anger firmatecknare,
 • senaste verksamhetsberättelse

och har betalat medlemsavgift.

Varje medlem har rätt att frivilligt utträda efter att skriftligen ha meddelat Förbundets styrelse.

§3. Säte

Förbundet har sitt säte i Stockholm.

§4. Rättigheter

Alla medlemsorganisationer har lika rättigheter, se även §8. Klubbar som bildades i Ryska riksförbundet är självständiga sammanslutningar inom Förbundet vars syfte, organisation och dess demokratiska process regleras genom Reglemente för Förbundets klubbar.

§5. Medlemsavgift

Medlemsorganisationer erlägger senast den 31 mars varje år medlemsavgift för innevarande verksamhetsår. Beslut om medlemsavgiftens storlek för kommande verksamhetsår fastställs av förbundsmöte.

§6. Firmateckning

Förbundets firma tecknas av styrelsen. Styrelsen utser minst två styrelseledamöter som firmatecknare.

Till firmatecknare kan utses medlem som har fyllt 18 år.

Styrelsen har även rätt att delegera rätten att teckna till andra styrelsemedlemmar i de fall enstaka projekt förekommer under verksamhetsåret.

§7. Styrelsen

Mellan förbundsmötena leds verksamheten av styrelsen. Styrelsen sammanträder efter behov, dock minst sex gånger per år.

Styrelsen bestående av högst nio medlemmar väljs av förbundsmöte. Representanter för Ryska riksförbundets klubbar (1 från varje klubb) är adjungerade i styrelsen.

Styrelsen väljer inom sig ordförande. Ledamöterna i styrelsen väljs årligen, på så vis att inte halva styrelsen byts ut.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst 1/3 av ledamöterna begär.

Styrelsen äger företräde att tolka stadgar.

§8. Förbundsmöte

Förbundsmöte är Förbundets högsta beslutande organ.

Ordinarie årsmöte skall hållas en gång per kalenderår, dock senast 1 maj, på en plats och tidpunkt som styrelsen beslutar.

Kallelse till årsmöte ska tillsammans med dagordning skriftligen tillsändas samtliga medlemmar senast fyra veckor före årsmöte.

Ryska riksförbundets klubbar meddelas på liknande sätt och har rätt att avse två representanter varje som äger yttrande-, och förslagsrätt.

Varje medlemsorganisation som har betalat medlemskap för innevarande år har rätt att avse två representanter med rösträtt.

Representanterna skall styrka sin rösträtt med skriftlig fullmakt från sin förening. Fullmakten ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmöte.

Omröstning sker öppet. Alla frågor, utom de i stadgarna speciellt angivna, avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst utom vid val då, vid lika röstetal för kandidater, lottning skall ske.

Avgående styrelseledamöter äger ej rösträtt vid fråga om egen ansvarsfrihet. Tillträdande styrelseledamöter äger ej rösträtt vid val av revisor och revisorsersättare.
Vid årsmöte får inga andra ärenden än de som förekommer i den utsända dagordningen behandlas om inte mötet med minst 2/3 majoritet beslutar annorlunda.

Förslag till föredragningslista, styrelsens verksamhetsredovisning, revisionsberättelse, verksamhetsplan, förslag till styrelse och propositioner utsändes senast två veckor före förbundsmötet.

Vid ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt kallad
 3. Val av mötesordförande, mötets sekreterare samt två protokolljusterare, tillika rösträknare
 4. Fastställande av dagordning, arbetsordning och röstlängd för årsmötet
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Ekonomisk berättelse
 7. Revisors berättelse, jämte fastställande av resultat-och balansräkning för föregående verksamhetsår
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Behandling av motioner och förslag
 10. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande år
 11. Justering och fastställande av budget för innevarande år
 12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande året
 13. Beslut om medlemsavgifter
 14. Beslut om arvoden och ersättningar
 15. Val av styrelse
 16. Val av en revisor och en revisorsersättare på ett år
 17. Val av valberedning
 18. Eventuella övriga val
 19. Övriga ärenden som årsmötet beslutar behandla
 20. Årsmötets avslutande

Justerat protokoll från årsmöte skall utsändas senast fyra veckor efter mötet.

§9. Motioner

Varje medlem äger motionsrätt. Motionerna ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet för att kunna behandlas.

§10. Extra årsmöte

Extra årsmöte ska sammankallas om ordinarie årsmöte så beslutar med 2/3 majoritet eller om styrelsen så beslutar. Kallelse ska ske på samma sätt som till ordinarie årsmöte, och endast de ärenden som angivits i kallelsen får behandlas.

§11. Uteslutning

Medlem som motarbetar  Förbundets mål och stadgar kan uteslutas. Beslut om uteslutning ska fattas av styrelsen och därefter bekräftas av årsmöte.

§12. Stadgeändring

För ändringar av stadgar fordras beslut av 2/3 majoritet av de närvarande röstberättigade och vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Förbundets styrelse äger företräde att tolka stadgarna.

§13. Räkenskaper

Räkenskapsåret omfattar kalenderår. Kassören upprättar efter varje räkenskapsårs slut bokslut och ekonomisk berättelse och överlämnar detta till revisorerna tillsammans med redovisningshandlingar senast två veckor före närmast följande årsmöte. Revisorerna ska följa föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning samt förelägga årsmötet revisionsberättelse med förslag rörande bokslut och ansvarsfrihet.

§14. Upplösning

För upplösning av  Förbundet  krävs beslut med minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie. Förslag ska ha väckts minst åtta veckor före det första av de två årsmötena som nämnts ovan. Vid upplösning ska samtidigt beslut fattas om disposition av Förbundets tillgångar. Likalydande beslut måste fattas vid båda beslutstillfällena. Förslag om disposition av tillgångarna ska väckas på samma sätt som sagts om förslag om upplösning.