Aicinājums publicista Aleksandra Gapoņenko atbalstam – Обращение в поддержку публициста Александра Гапоненко

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai

Abrenes iela 8, Rīga, LV-1356

Tiesnešu, kuri izskata Aleksandra Gapoņenko lietas, ievērībai

Brisele, 2020. gada 13. februāris

Aicinājums publicista Aleksandra Gapoņenko atbalstam*

Augsti godājamie tiesnešu kungi un kundzes!

Mēs dziļi cienām tiesas neatkarību un lūdzam nekādā gadījumā neuzskatīt šo aicinājumu par mēģinājumu veikt spiedienu uz tiesu vai iejaukties tiesas spriešanā.

Tomēr kā starptautiskā nevalstiskā organizācija, kas aizstāv neatkarīgo žurnālistu un blogeru tiesības, kuri publicē savus rakstus un komentārus internetā, mēs nevaram paiet garām un nemēģināt pievērst Jūsu uzmanību dažām Aleksandra Gapoņenko lietas īpatnībām. Lietas, kuras izlemšana atrodas Jūsu rokās.

Pirmkārt, mēs uzskatām, ka nevienu nekad nedrīkst vajāt par mutiski vai rakstiski izteiktiem vārdiem, ja tiem neseko aicinājumi vardarbībai vai citu noziegumu veikšana. Gadījumā ar A. Gapoņenko tieši viņa publikācijas sociālajos tīklos, raksti un ziņojumi, ka arī uzstāšanās EDSO sesijās, vēstules ANO, Eiropas Padomei, Eiropas valstu vadītājiem un iesniegumi starptautiskajās tiesās kļuva par pamatu lielākajai daļai pret viņu izvirzīto apsūdzību.

Mēs esam pārliecināti, ka nekādā gadījumā nedrīkst tiesāt cilvēku par fašisma glorifikācijas un neonacisma izpausmju kritiku. Īpaši pretdabiski tas izskatās gadā, kad visa civilizēta pasaule, ieskaitot ES un NATO, atzīmē kārtējo nacisma sagrāves jubileju.

Mums ir acīmredzami, ka nevienu nedrīkst tiesāt par piedalīšanos novērotāja lomā vēlēšanās un referendumos neatkarīgi no tā, kurā valstī tās notiek. Katrā ziņā tas nekādi nevar ietekmēt tās valsts iekārtu un drošību, kur novērotājs dzīvo.

Mēs uzskatām, ka notiesājošs spriedums Aleksandram Gapoņenko, ja tāds tiks pieņemts, var tikai veicināt starpetniskās spriedzes pieaugumu. Tas ir pretrunā ar visas šīs prāvas būtību un jēgu. Mēs aicinām Jūs rīkoties tālredzīgi un gudri.

Beidzot, Aleksandrs Gapoņenko ir ne pārāk jauns un ne pārāk vesels cilvēks. Ieslodzījums var kritiski ietekmēt viņa veselību. Mēs aicinām Jūs ņemt to vērā un izrādīt sapratni un humānismu.

 

International association of independent Internet journalists and bloggers

***

Перевод на русский:

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai

Abrenes iela 8, Rīga, LV-1356Latvija

Суду Видземского предместья города Риги,

Вниманию судей, рассматривающих дела в отношении

Александра Гапоненко

Брюссель, 13 февраля 2020 года

Обращение в поддержку публициста Александра Гапоненко*

Уважаемые господа и госпожи судьи!

Мы с глубоким уважением относимся к независимости суда и просим вас ни в коем случае не считать это обращение попыткой оказания давления на правосудие или вмешательства в судопроизводство.

Однако, как международная неправительственная организация, защищающая права независимых журналистов и блогеров, публикующих свои статьи и комментарии в сети Интернет, мы не можем пройти мимо и не попытаться обратить Ваше внимание на некоторые особенности дела Александра Гапоненко, решение по которому находится в ваших руках.

Прежде всего мы считаем и уверены, что никого и никогда нельзя подвергать преследованию за слова, высказанные устно или письменно, если они не сопровождались прямым призывом к насилию или совершением других преступных действий. А в случае Александра Гапоненко именно его публикации в социальных сетях, статьи и доклады, а также выступления на сессиях ОБСЕ, письма в ООН, Совет Европы, главам европейских стран и обращения в международные суды, являются основанием для большей части выдвигаемых против него обвинений.

Мы уверены, что ни в коем случае нельзя судить человека за критику глорификации фашизма и проявлений неонацизма. Особенно противоестественно это будет выглядеть в год, когда весь цивилизованный мир, включая ЕС и НАТО, будет отмечать очередной юбилей разгрома нацизма.

Для нас очевидно, что никого нельзя судить за участие в качестве наблюдателя на выборах и референдумах, в какой бы стране мира они не происходили. Уж тем более такое участие никак не может влиять на государственный строй и безопасность страны, в которой проживает наблюдатель.

Мы считаем, что обвинительный приговор Александру Гапоненко, если такой будет вынесен, может лишь способствовать росту межэтнического напряжения, то есть будет противоречить сути и смыслу всего судебного процесса. Поэтому мы призываем Вас проявить прозорливость и мудрость.

Наконец Александр Гапоненко является пожилым и уже не очень здоровым человеком, заключение может серьёзно отразиться на его здоровье. Мы призываем Вас принять это во внимание, проявить понимание и гуманность.

Международная ассоциация независимых интернет-журналистов и блогеров

 

*Текст данного обращения направлен по указанным адресам. Международная ассоциация независимых журналистов и блогеров (Медиааальянс русских сообществ) рассчитывает получить ответ.

Источник

Post Author: rurik