Stadgar

Stadgar för Ryska riksförbundet i Sverige

Antagna vid det konstituerande föreningsmötet i Stockholm 18 oktober 2003.
Reviderade vid förbundsstämman 24 februari 2005, vid den extra förbundsstämman 13 maj 2006, vid den extra förbundsstämman 28 mars 2009, vid förbundsstämman 21 april 2012, vid förbundsstämman 5 april 2014, vid förbundsstämman 17 april 2016, vid förbundsstämman 6 april 2019, vid förbundsstämman 14 mars 2020, vid den extra förbundsstämman 22 juni 2022.

§1. Föreningens namn och mål

Föreningens namn är Ryska riksförbundet i Sverige, i det vidare kallat Förbundet, är en ideell förening, som är partipolitisk och religiöst obunden. Förbundet består av frivilliga organisationer som vill verka för ett mångkulturellt samhälle, med uppgift:

a) att bevara ryska språket och popularisera rysk kultur i Sverige
b) att främja medlemsföreningarnas verksamhet och samarbete sinsemellan
c) att främja tätare kontakter mellan Sverige och Ryssland
d) att verka för integrering av boende ryssar i det svenska samhället
e) att kämpa mot främlingsfientlighet och att främja enandet av ryska landsmän i utlandet
f) att främja samarbete med alla Rysslands regioner, bl.a. Moskva, S:t Petersburg m.m.

Förbundets verksamhet bedrivs i form av olika arbetsmetoder som inte strider mot stadgar.

Arbetssätt och ansvarsfördelning för personal regleras med reglemente för Ryska riksförbundet i Sverige. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska arbeta för att motverka all form av diskriminering.

§2. Medlemskap

Fullvärdigt medlemskap i Förbundet förutsätter uppfyllande av § 1 och § 2.1. Medlemskap beviljas av styrelsen.

§2.1 Medlem

Medlemmar i Förbundet kan bli ideella och andra organisationer eller delar av dem (klubbar) som politiskt och religiöst obundna och vars syfte överensstämmer med § 1 samt uppfyller följande krav:

För ideell organisation

 • Kommer in med en skriftlig ansökan om medlemskap med följande bilagor:
 1. Kopia av föreningens stadgar;
 2. Registerutdrag från Skattemyndigheten;
 3. Protokollsutdrag som anger firmatecknare;
 4. Senaste verksamhetsberättelse;
 • Har betalat medlemsavgift

Ideell förening som vill erhålla fullständigt medlemskap tillskickar till Förbundets styrelse de uppgifter som är nödvändiga för att söka bidrag hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor d.v.s.:

 1. Kopia av årsmötesprotokoll;
 2. Uppgifter om beslutande organ;
 3. Verksamhetsberättelse för underlagsåret;
 4. Antal medlemmar som betalade medlemsavgift för underlagsåret;
 5. Antal kvinnor respektive antal män;
 6. Information om det finns merpart av ickesvenskar i föreningen;

Ideell förening som inte har skickat nödvändiga uppgifter erhåller associerat medlemskap i Förbundet, d.v.s. utan rösträtt.

För annan organisation

 • Skriftlig ansökan om medlemskap;
  • Bifogat registreringsbevis;
  • Har betalat medlemsavgift;

Аndra organisationer kan bli associerade medlemmar, d.v.s. utan rösträtt efter att ha betalat medlemsavgift.

Varje medlem har rätt att frivilligt utträda efter att skriftligen ha meddelat Förbundets styrelse.

3. Säte

Förbundet har sitt säte i Stockholm.

§4. Rättigheter

Alla medlemsorganisationer har lika rättigheter, se även § 8. Klubbar som bildades i Ryska riksförbundet är självständiga sammanslutningar inom förbundet vars syfte, organisation och dess demokratiska process regleras genom Reglemente för förbundets klubbar.

§5. Medlemsavgift

Medlemsorganisationer erlägger senast den 31 mars varje år medlemsavgift för innevarande verksamhetsår. Beslut om medlemsavgiftens storlek för kommande verksamhetsår fastställs av förbundsstämman. Medlemsorganisation som inte har betalat medlemsavgift per den 1 april innevarande verksamhetsår äger inte rösträtt och utelämnas från all service- och informationsverksamhet till dess avgiften är erlagd.

§6. Firmateckning

Förbundets firma tecknas av styrelsen. Styrelsen utser minst två styrelseledamöter som firmatecknare.

Till firmatecknare kan utses medlem som har fyllt 18 år.

Styrelsen har även rätt att delegera rätten att teckna till andra styrelsemedlemmar i de fall enstaka projekt förekommer under verksamhetsåret.

7. Styrelsen

Mellan förbundsstämmorna leds verksamheten av styrelsen. Styrelsen sammanträder efter behov, dock minst sex gånger per år.

Styrelsen bestående av högst nio medlemmar (varav två aktiva i den ryska rörelsen i Sverige) väljs av förbundsstämman. Representanter för Ryska riksförbundets klubbar (1 från varje klubb) är adjungerade i styrelsen.

Styrelsen väljer inom sig ordförande, hälften av nominerade till ledamöter och hälften till dess ersättare. Ledamöterna i styrelsen väljs årligen, på så vis att inte halva styrelsen byts ut.

Styrelsen är beslutmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst 1/3 av ledamöterna begär.

Styrelsen äger företräde att tolka stadgar.§

8. Förbundsstämman

Förbundsstämman är Förbundets högsta beslutande organ.

Ordinarie förbundsstämman skall hållas en gång per kalenderår, dock senast 1 maj, på en plats och tidpunkt som styrelsen beslutar.

Kallelse till förbundsstämman ska tillsammans med dagordning skriftligen tillsändas samtliga medlemmar senast fyra veckor före förbundsstämman.

Associerade medlemmar meddelas på liknande sätt och har rätt att delta utan rösträtt.

Ryska riksförbundets klubbar har rätt att avse två representanter varje som äger yttrande-, och förslagsrätt.

Varje medlemsorganisation som har betalat medlemskap för innevarande verksamhetsår och tillsänt alla handlingar för fullständigt medlemskap enligt § 2.1 har rätt att avse två representanter med rösträtt.

Associerad medlemsorganisation som har betalat medlemsavgift för innevarande verksamhetsår har rätt att avse två representanter utan rösträtt.

Representanterna skall styrka sin rösträtt med skriftlig fullmakt från sin förening. Fullmakten ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före förbundsstämman.

Omröstning sker öppet. Alla frågor, utom de i stadgarna speciellt angivna, avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har förbundsstämmans ordförande utslagsröst utom vid val då, vid lika röstetal för kandidater, lottning skall ske.

Avgående styrelseledamöter äger ej rösträtt vid fråga om egen ansvarsfrihet. Tillträdande styrelseledamöter äger ej rösträtt vid val av revisor och revisorsersättare.
Vid förbundsstämman får inga andra ärenden än de som förekommer i den utsända dagordningen behandlas om inte stämman med minst 2/3 majoritet beslutar annorlunda.

Förslag till föredragningslista, styrelsens verksamhetsredovisning, revisionsberättelse, verksamhetsplan, förslag till styrelse och propositioner utsändes senast två veckor före förbundsstämman.

Vid ordinarie förbundsstämman skall följande frågor behandlas:

 1. Förbundsstämmans öppnande
 2. Fråga om stämman blivit behörigt kallad
 3. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två protokolljusterare, tillika rösträknare
 4. Fastställande av dagordning, arbetsordning och röstlängd för stämman
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Ekonomisk berättelse
 7. Revisors berättelse, jämte fastställande av resultat-och balansräkning för föregående verksamhetsår
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Behandling av motioner och förslag
 10. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande år
 11. Justering och fastställande av budget för innevarande år
 12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande året
 13. Beslut om medlemsavgifter
 14. Beslut om arvoden och ersättningar
 15. Val av styrelse
 16. Val av en revisor och en revisorsersättare på ett år
 17. Val av valberedning
 18. Eventuella övriga val
 19. Övriga ärenden som förbundsstämman beslutar behandla
 20. Förbundsstämmans avslutande

Justerat protokoll från förbundsstämman skall utsändas senast fyra veckor efter mötet.

§9. Motioner

Varje medlem äger motionsrätt. Motionerna ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före förbundsstämman för att kunna behandlas.

§10. Extra förbundsstämma

Extra förbundsstämma ska sammankallas om ordinarie föreningsstämma så beslutar med 2/3 majoritet eller om styrelsen så beslutar. Kallelse ska ske på samma sätt som till ordinarie föreningsstämma, och endast de ärenden som angivits i kallelsen får behandlas.

§11. Uteslutning

Medlem som motarbetar förbundets mål och stadgar kan uteslutas. Beslut om uteslutning ska fattas av styrelsen och därefter bekräftas av förbundsstämman.

§12. Stadgeändring

För ändringar av stadgar fordras beslut av 2/3 majoritet av de närvarande röstberättigade och vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Förbundets styrelse äger företräde att tolka stadgarna.

§13. Räkenskaper

Räkenskapsåret omfattar kalenderår. Kassören upprättar efter varje räkenskapsårs slut bokslut och ekonomisk berättelse och överlämnar detta till revisorerna tillsammans med redovisningshandlingar senast två veckor före närmast följande förbundsstämma. Revisorerna ska följa föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning samt förelägga föreningsstämman revisionsberättelse med förslag rörande bokslut och ansvarsfrihet.

§14. Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande förbundsstämmor, varav det ena ska vara ordinarie. Förslag ska ha väckts minst åtta veckor före det första av de två förbundsstämmor som nämnts ovan. Vid upplösning ska samtidigt beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar. Likalydande beslut måste fattas vid båda beslutstillfällena.
Förslag om disposition av tillgångarna ska väckas på samma sätt som sagts om förslag om upplösning.