Öppet brev angående statsbidraget till de etniska organisationerna

Bakgrund

Moderaternas ekonomipolitiska talesperson Elisabeth Svantesson har under våren förmedlat sitt partis förslag om att sluta ge offentliga medel till etniska riksorganisationer. Istället vill partiet prioritera organisationer som främjar integration.

Förslaget om att avskaffa bidraget har kommit ur den integrationskommission som partiet tillsatte för två sen.

Moderaterna menar att det har blivit uppenbart att statsbidraget, som är reglerat i en helt egen förordning, bör tas bort. De menar att förordningen är feltänkt, då den knappast gynnar integrationen utan tvärtom förstärker segregationen. Det, menar Moderaterna, är ingenting som skattebetalarna ska finansiera.

Elisabeth Svantesson hoppas att det här förslaget, och flera andra som kommit ur integrationskommissionen, är något som andra partier kan ställa sig bakom.

Möjligheten till integration blir mycket större om det istället prioriteras stöd till civilsamhällets delar som till exempel handlar om idrott eller kulturutövning, då det är ett annat intresse som står i fokus än just den etniska bakgrunden. Ska en person komma in det svenska samhället så är det andra typer av insatser som staten ska vara med och finansiera, menar Moderaterna.

SIOS svar

Moderaternas förslag bygger på resonemang som enligt SIOS är felaktiga och grundar sig på en rad föreställningar om ett ”vi” och ett ”dem”. Vi på SIOS är starkt kritiska till förslaget eftersom vi strävar mot ett jämlikt samhälle. I Moderaternas bild av Sverige är ”vi:et” majoritetssvenskarna och ”de andra” är alla med utländsk eller annan etnisk bakgrund.

Sverige är idag ett annorlunda land än det var för 50 år sedan. Befolkningen är inte homogen. Nästan en tredjedel av befolkningen är av en annan utländsk eller etnisk bakgrund. Vi lever i en tid där det råder ett ogynnsamt, nästan fientligt, samhällspolitiskt klimat mot individer och grupper med annan etnisk bakgrund än den svenska. Det är djupt oroande att etniska föreningar ska hindras från att utöva sin egen kultur tillsammans med sina landsmän. För en framgångsrik migration krävs också att det finns möjligheter att bevara en medhavd kultur.

SIOS vill påminna om att det är en moderatledd regering som slagit fast både strategin och målen för dagens integrationspolitik i regeringens skrivelse 2008/2009:24, ”Dessa mål är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. En samhällsgemenskap med samhällets mångfald som bakgrund. En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga och medansvariga för, och ett samhälle fritt från diskriminering.”

Vidare har samma moderatledda regering tagit fram beslutet om Förordning (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund, (Arbetsmarknadsdepartementet: 2008- 02-21).

Sedan 2008 har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) fått i uppdrag att fördela detta bidrag till ett hundratal riksorganisationer bildade på etnisk grund som uppfyller samtliga kriterier i förordningen. Cirka 19 miljoner kronor har årligen betalats ut för att ”bedriva språk, kultur och identitetsbevarande verksamhet samt att vara delaktiga i samhället”. Här ska betonas att bidragsnivån aldrig har uppräknats. En stor del av organisationsstödet används för att de etniska organisationerna ska bli inkluderade som en jämbördig part i det svenska civilsamhället (i syfte att värna mångfaldsperspektivet), men också för att stärka de demokratiska grundvärderingarna inom organisationerna. Allt detta för att Sverige ska kunna kännetecknas som ett jämställt och jämlikt land, fritt från diskriminering.

Därför ter sig diskussionen och argumentationen som kategoriskt hävdar att dessa bidrag skulle vara feltänkta från början, öka segregationen och vara omotiverade för skattebetalarna som tagna ur sitt sammanhang.

Är det inte så att alla medborgare i Sverige, inberäknat den tredje del av befolkning som har utländsk eller annan etnisk bakgrund, har en skyldighet att betala skatt för att finansiera samhällets olika ändamål? Det gäller vare sig det handlar om finansiering av etniska organisationer eller Moderata Samlingspartiets verksamhet.

Vi vill tillägga att MUCFs årliga och väldokumenterade utvärderingar tillstyrker de positiva effekterna av bidraget till de etniska organisationerna. Vi kommer trots detta räkna upp ett par exempel på viktig verksamhet som etniska föreningar och riksorganisationer bedriver. Föreningarna lotsar in nyanlända i det svenska samhället. De förser personer med kontakter, ger tips, bidrar med svenskundervisning (redan innan SFI börjat) och bidrar med stöd för att förstå det nya samhället som de nyanlända lever i. De etniska föreningarna stärker, upprätthåller och ger gemenskap genom kulturella aktiviteter samt bidrar till ökad delaktighet i samhället. Föreningarna är demokratiska organisationer med transparens, som i samarbete med andra organisationer och i kontinuerlig kontakt med myndigheterna utövar sina lagstadgade rättigheter. Föreningarnas demokratiska arbete ger alla medlemmar lika förutsättningar att bli aktiva medborgare i det svenska samhället.

Att politikerna i Sverige har misslyckats med integrationspolitiken kan inte tas som motiv för att ta bort rätten till att finansiera de etniska organisationers rättmätiga demokratiska rättigheter inom det civila samhället.

SIOS ser med oro på att vårt gemensamma Sverige idag präglas av en ökande segregation, ojämlikhet, rasism, diskriminering och orättvisor där ”parallella samhällen” (de utsatta områdena) med en etnifierad underklass har tillåtits sjunka djupare i en ond spiral som fördjupas av Coronakrisens effekter. Det finns en oroväckande tendens till stigmatisering av ett samhälle som är segregerat och som glider isär. Det påverkar känslan av gemenskap, trygghet och tillit. Vi och dem – uppdelningen är inte konstruktiv för ett samhälle som ska hålla samman. I detta sammanhang har Moderaterna ett stort ansvar som varken tas upp av partiets integrationskommission eller av partiets ekonomipolitiska talesperson.

SIOS kan dessutom konstatera att Moderaternas förslag om slopat bidrag ansluter sig till Sverigedemokraternas linje i fråga om ”att resurser och energi ska läggas på att människor som har kommit till Sverige ska anpassa sig efter våra sedvänjor och bruk”.

Förslaget som nu tas fram av Moderaterna bryter mot partiets tidigare inställning inom integrationspolitiken. Det illustrerar den förskjutning som nu pågår, inte bara inom partiet utan i samhället i stort, där krav på assimilering ersätter visioner om mångfald.

Vi är starkt kritiska till Moderaternas förslag, men är alltid öppna för att föra en dialog om vårt gemensamma Sverige och dess framtid.

För SIOS styrelse,

Amadeu Batel Ordförande

Post Author: rurik